Missie en visie
Missie

Op 25/08/2004 werd onze Floorballclub Stimulo Denderleeuw erkend als Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW).

In de statuten van onze vereniging wordt ons doel (missie) duidelijk beschreven, namelijk:

Onze vereniging stelt zich tot doel om:

 • jongeren en volwassenen de mogelijkheid te bieden floorball op een zowel recreatieve als prestatiegerichte wijze in clubverband te beoefenen;
 • de floorballsport in België en in het bijzonder in de Denderstreek verder te promoten.

Deze doelstelling trachten we te bereiken door:

 • Het aanbieden van kwaliteitsvolle trainingssessies, zowel competitief als recreatief;
 • Het organiseren en deelnemen aan competitiewedstrijden en tornooien;
 • Het verzorgen van initiatiesessies voor scholen en andere geïnteresseerde partijen.

Visie

Het bestuur van Floorballclub Stimulo Denderleeuw VZW heeft een sportbeleidsplan (kwaliteitsbeleidsplan) opgesteld, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kwaliteit binnen onze ganse organisatie, onze werking en binnen al onze activiteiten.

De doelstelling is een zo groot mogelijke tevredenheid na te streven bij het bestuur, onze coaches en trainers, onze spelers, de ouders van onze spelers, onze sponsors en financiële ondersteuningsorganen en onze sympathisanten.

Kortom bij alle interne en externe leveranciers en klanten en daardoor de gewenste resultaten en succes op menselijk en sportief vlak te kunnen bereiken.

Hierbij willen we bijzondere aandacht schenken aan een zo professioneel mogelijke aanpak van:
 • Algemeen beleid
 • Sportbeleid
 • Beleid rond extrasportieve activiteiten
 • Sportiviteit
 • Sociale ingesteldheid
 • Familiaal gevoel binnen de club
 • Klantvriendelijkheid
 • Hulpvaardigheid bij sportieve en extrasportieve activiteiten
 • Maximale dienstverlening
 • Financiële middelen

Onze vereniging wil alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van de doelstellingen rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

Ter uitvoering hiervan kunnen we onder meer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen verzamelen.

Kortom: alle activiteit uitoefenen of laten uitoefenen die ons doel rechtvaardigen.

In het kader van het realiseren van haar doelstellingen, kunnen we zelfs daden van koophandel stellen.